中国汉字听写大会所考词语汇总

标签:中国汉字听写大会所考词语汇总发布时间:2017/4/26 21:12:00

1 光绪 Guāng Xù

2 甲胄 jiǎ zhòu

3 梧桐 wú tóng

4 秋毫无犯 qiū háo wú fàn

5 间歇 jiàn xiē

6 味同嚼蜡 wèi tóng jiáo là

7 陡峭 dǒu qiào

8 荷尔蒙 hé ěr méng

9 雾凇 wù sōng

10 颠茄 diān qié

11 熨帖 yù tiē

12 猢狲 hú sūn

13 图们江 Tú Mén Jiāng

14 恃才傲物 shì cái ào wù

15 腭裂 è liè

16 秃鹫 tū jiù

17 癞蛤蟆 lài há ma

18 惴惴不安 zhuì zhuì bù ān

19 髋关节 kuān guān jié

20 繁文缛节 fán wén rù jié

21 咋舌 zé shé

22 裘皮 qiú pí

23 沟壑 gōu hè

24 日臻完善 rì zhēn wán shàn

25 恽代英 Yùn Dài Yīng

26 矫揉造作 jiǎo róu zào zuò

27 镪水 qiāng shuǐ

28 炉箅子 lú bì zi

29 分道扬镳 fēn dào yáng biāo

30 黑曜石 hēi yào shí

31 攥拳头 zuàn quán tou

32 黏稠 nián chóu

33 三聚氰胺 sān jù qíng àn

34 暴殄天物 bào tiǎn tiān wù

35 拾掇 shí duo

36 束河 Shù Hé

37 瓮中捉鳖 wèng zhōng zhuō biē

38 驽马 nú mǎ

39 曾国藩 Zēng Guó Fān

40 枭首示众 xiāo shǒu shì zhòng

41 谥号 shì hào

42 襁褓 qiǎng bǎo

43 核苷酸 hé gān suān

44 溘然长逝 kè rán cháng shì

45 摩羯座 mó jié zuò

46 陀螺 tuó luó

47 桀纣 Jié Zhòu

48 馥郁 fù yù

49 斧钺 fǔ yuè

50 貔貅 pí xiū

51 汗水涔涔 hàn shuǐ cén cén

52 尥蹶子 liào juě zi

53 万目睚眦 wàn mù yá zì

54 嬷嬷 mó mo

55 神龛 shén kān

56 郫县豆瓣 Pí Xiàn Dòu Bàn

57 兄弟阋墙 xiōng dì xì qiáng

58 荦荦大端 luò luò dà duān

2013年08月09日第二期:(54个)

1 蜈蚣 wú gōng

2 破绽 pò zhàn

3 驿站 yì zhàn

4 矫健 jiǎo jiàn

5 焦炭 jiāo tàn

6 涉密 shè mì

7 耳熟能详 ěr shú néng xiáng

8 隔膜 gé mó

9 造次 zào cì

10 青涩 qīng sè

11 方兴未艾 fāng xīng wèi ài

12 诧异 chà yì

13 反刍 fǎn chú

14 沉湎 chén miǎn

15 烙饼 lào bǐng

16 华尔兹 huá ěr zī

17 捉襟见肘 zhuō jīn jiàn zhǒu

18 萧瑟 xiāo sè

19 怄气 òu qì

20 椭圆 tuǒ yuán

21 通牒 tōng dié

22 辍学 chuò xué

23 墩布 dūn bù

24 揉搓 róu cuo

25 蜥蜴 xī yì

26 端倪 duān ní

27 尔虞我诈 ěr yú wǒ zhà

28 禁锢 jìn gù

29 炮仗 pào zhang

30 殒命 yǔn mìng

31 择菜 zhái cài

32 凋敝 diāo bì

33 扑尔敏 pū ěr mǐn

34 毕肖 bì xiào

35 造诣 zào yì

36 天赋异禀 tiān fù yì bǐng

37 跋扈 bá hù

38 桔梗 jié gěng

39 皴裂 cūn liè

40 颐指气使 yí zhǐ qì shǐ

41 苔藓 tái xiǎn

42 蚩尤 Chī Yóu

43 火铳 huǒ chòng

44 囿于成见 yòu yú chéng jiàn

45 嵇康 Jī Kāng

46 草菅人命 cǎo jiān rén mìng

47 槽子糕 cáo zi gāo

48 蘸水钢笔 zhàn shuǐ gāng bǐ

49 壅塞 yōng sè

50 日冕 rì miǎn

51 岱宗 Dài Zōng

52 攫取 jué qǔ

53 瓜瓤 guā ráng

54 插科打诨 chā kē dǎ hùn

2013年08月16日第三期:(72个)

1 滂沱 pāng tuó

2 妖孽 yāo niè

3 嘉陵江 Jiā Líng Jiāng

4 疮痂 chuāng jiā

5 暮霭 mù ǎi

6 杯盘狼藉 bēi pán láng jí

7 湿疹 shī zhěn

8 饶恕 ráo shù

9 惆怅 chóu chàng

10 盘桓 pán huán

11 层峦叠嶂 céng luán dié zhàng

12 范畴 fàn chóu

13 杂烩 zá huì

14 蝉蜕 chán tuì

15 淤积 yū jī

16 扎筏子 zā fá zi

17 装裱 zhuāng biǎo

18 中流砥柱 zhōng liú dǐ zhù

19 翘楚 qiáo chǔ

20 余烬 yú jìn

21 疑窦丛生 yí dòu cóng shēng

22 摒除 bìng chú

23 杀手锏 shā shǒu jiǎn

24 鼹鼠 yǎn shǔ

25 喇嘛 lǎ ma

26 鳜鱼 guì yú

27 赭石 zhě shí

28 淄博 Zī Bó

29 腌臜 ā zā

30 奉为圭臬 fèng wéi guī niè

31 矽肺病 xī fèi bìng

32 自惭形秽 zì cán xíng huì

33 虫豸 chóng zhì

34 乌桕 wū jiù

35 轮毂 lún gǔ

36 每况愈下 měi kuàng yù xià

37 瞿塘峡 Qú Táng Xiá

38 犰狳 qiú yú

39 踽踽独行 jǔ jǔ dú xíng

40 宁馨儿 níng xīn ér

41 糨糊 jiàng hu

42 趔趄 liè qie

43 温庭筠 Wēn Tíng Yún

44 穷兵黩武 qióng bīng dú wǔ

45 伽马刀 gā mǎ dāo

46 喷嚏 pēn tì

47 藿香 huò xiāng

48 遒劲 qiú jìng

49 居心叵测 jū xīn pǒ cè

50 剐蹭 guǎ cèng

51 黑黢黢 hēi qū qū

52 商榷 shāng què

53 纵横捭阖 zòng héng bǎi hé

54 白垩纪 bái è jì

55 缫丝 sāo sī

56 滁州 Chú Zhōu

57 烤麸 kǎo fū

58 梦魇 mèng yǎn

59 苜蓿 mù xu

60 弄璋之喜 nòng zhāng zhī xǐ

61 顶礼膜拜 dǐng lǐ mó bài

62 阴霾 yīn mái

63 虢国夫人 Guó Guó Fū Ren

64 厉兵秣马 lì bīng mò mǎ

65 岳麓书院 Yuè Lù Shū Yuàn

66 伽倻琴 jiā yē qín

67 隋炀帝 Suí Yáng Dì

68 蹴鞠 cù jū

69 熠熠生辉 yì yì shēng huī

70 犟嘴 jiàng zuǐ

71 崴脚 wǎi jiǎo

72 户枢不蠹 hù shū bù dù

2013年08月23日第四期:(74个)

1 扭捏 niǔ nie

2 蒲扇 pú shàn

3 乾坤 qián kūn

4 按图索骥 àn tú suǒ jì

5 煽情 shān qíng

6 推卸 tuī xiè

7 眼花缭乱 yǎn huā liáo luàn

8 电饭煲 diàn fàn bāo

9 瓜葛 guā gé

10 昙花一现 tán huā yī xiàn

11 次生林 cì shēng lín

12 干涸 gān hé

13 稚嫩 zhì nèn

14 紫檀 zǐ tán

15 怨天尤人 yuàn tiān yóu rén

16 搭档 dā dàng

17 手榴弹 shǒu liú dàn

18 漕运 cáo yùn

19 颤颤巍巍 chàn chan wēi wēi

20 硌牙 gè yá

21 日珥 rì ěr

22 擀面杖 gǎn miàn zhàng

23 撂挑子 liào tiāo zi

24 鸢尾花 yuān wěi huā

25 硒鼓 xī gǔ

26 灯芯绒 dēng xīn róng

27 虹吸 hóng xī

28 磨刀霍霍 mó dāo huò huò

29 荨麻疹 xún má zhěn

30 猕猴 mí hóu

31 万马齐喑 wàn mǎ qí yīn

32 虱子 shī zi

33 矢量 shǐ liàng

34 辎重 zī zhòng

35 美轮美奂 měi lún měi huàn

36 梭镖 suō biāo

37 器宇轩昂/气宇轩昂 qì yǔ xuān áng

38 嘎嘣脆 gā bēng cuì

39 皂荚 zào jiá

40 掣肘 chè zhǒu

41 煊赫 xuān hè

42 捋虎须 luō hǔ xū

43 黄疸 huáng dǎn

44 璞玉 pú yù

45 豢养 huàn yǎng

46 炭疽杆菌 tàn jū gǎn jūn

47 鬃毛 zōng máo

48 紧箍咒 jǐn gū zhòu

49 镍币 niè bì

50 坩埚 gān guō

51 犁铧 lí huá

52 龋齿 qǔ chǐ

53 整饬 zhěng chì

54 绥靖 suí jìng

55 朝觐 cháo jìn

56 诡谲 guǐ jué

57 茱萸 zhū yú

58 尺蠖 chǐ huò

59 陶埙 táo xūn

60 赳赳武夫 jiū jiū wǔ fū

61 丙烷 bǐng wán

62 襄樊 Xiāng Fán

63 糗事 qiǔ shì

64 妆奁 zhuāng lián

65 箭镞 jiàn zú

66 眄视 miàn shì

67 觊觎 jì yú

68 僭越 jiàn yuè

69 呦呦鹿鸣 yōu yōu lù míng

70 醍醐灌顶 tí hú guàn dǐng

71 蛏子 chēng zi

72 束脩 shù xiū

73 郓城 Yùn Chéng

74 踆乌(注) cūn wū

2013年08月30日第五期:(71个)

1凭证píng zhèng

2吝啬lìn sè

3坍塌tān tā

4拨浪鼓bō lang gǔ

5闰年rùn nián

6胖墩墩pàng dūn dūn

7荆轲Jīng Kē

8荠菜jì cài

9诅咒zǔ zhòu

10感激涕零gǎn jī tì líng

11钝器dùn qì

12缅甸Miǎn Diàn

13拼凑pīn còu

14牙龈yá yín

15清冽qīng liè

16晕厥yūn jué

17抑郁yì yù

18亦步亦趋yì bù yì qū

19橄榄gǎn lǎn

20水泵shuǐ bèng

21嗅觉xiù jué

22众口铄金zhòng kǒu shuò jīn

23日薄西山rì bó xī shān

24冰激凌bīng jī líng

25斑鸠bān jiū

26炙手可热zhì shǒu kě rè

27轻佻qīng tiāo

28纽扣niǔ kòu

29寅吃卯粮yín chī mǎo liáng

30愁肠百结chóu cháng bǎi jié

31挟持/胁持xié chí

32钙化gài huà

33秤砣chèng tuó

34扫帚sào zhou

35琵琶pí pa

36窃据要津qiè jù yào jīn

37宁缺毋滥nìng quē wú làn

38纨绔子弟wán kù zǐ dì

39涣散huàn sàn

40黄芪huáng qí

41腱鞘炎jiàn qiào yán

42凌霄花líng xiāo huā

43改锥gǎi zhuī

44品脱pǐn tuō

45浑浑噩噩hún hún è è

46崔嵬cuī wéi

47油渍yóu zì

48疖子jiē zi

49揣度chuǎi duó

50嗲声嗲气diǎ shēng diǎ qì

51荏苒rěn rǎn

52自刎zì wěn

53苋菜xiàn cài

54吞噬tūn shì

55虔诚qián chéng

56瑕不掩瑜xiá bù yǎn yú

57阻尼zǔ ní

58上颚/上腭shàng è

59岑寂cén jì

60僳僳族Lì Sù Zú

61盥洗室guàn xǐ shì

62马褂mǎ guà

63自怨自艾zì yuàn zì yì

64蟠桃pán táo

65镌刻juān kè

66诳语kuáng yǔ

67搪瓷táng cí

68蕨类植物jué lèi zhí wù

69烤馕kǎo náng

70社稷shè jì

71滹沱河Hū Tuó Hé

2013年09月06日第六期:(59个)

1 意蕴 yì yùn

2 扼腕 è wàn

3 瑰宝 guī bǎo

4 浑天仪 hún tiān yí

5 蚯蚓 qiū yǐn

6 密密匝匝 mì mi zā zā

7 金銮殿 jīn luán diàn

8 兆赫 zhào hè

9 门槛/门坎 mén kǎn

10 阡陌 qiān mò

11 楔形文字 xiē xíng wén zì

12 诙谐 huī xié

13 洗漱 xǐ shù

14 斑驳陆离 bān bó lù lí

15 臼齿 jiù chǐ

16 肱骨 gōng gǔ

17 番石榴 fān shí liu

18 座头鲸 zuò tóu jīng

19 阑尾炎 lán wěi yán

20 糍粑 cí bā

21 触类旁通 chù lèi páng tōng

22 告罄 gào qìng

23 蓦然回首 mò rán huí shǒu

24 跷跷板 qiāo qiāo bǎn

25 羌笛 qiāng dí

26 考妣 kǎo bǐ

27 蒸馏水 zhēng liú shuǐ

28 煞有介事 shà yǒu jiè shì

29 怪癖 guài pǐ

30 岐黄 qí huáng

31 耳蜗 ěr wō

32 遴选 lín xuǎn

33 消弭 xiāo mǐ

34 怂恿 sǒng yǒng

35 犹豫不决 yóu yù bù jué

36 腈纶 jīng lún

37 卿卿我我 qīng qīng wǒ wǒ

38 滑熘 huá liū

39 阑珊 lán shān

40 舍利子 shè lì zǐ

41 蹙额 cù é

42 螟蛉 míng líng

43 铩羽而归 shā yǔ ér guī

44 癔症 yì zhèng

45 木铎 mù duó

46 嘎达梅林 Gā Dá Méi Lín

47 瘐毙 yǔ bì

48 胱氨酸 guāng ān suān

49 箪食瓢饮 dān sì piáo yǐn

50 沉疴 chén kē

51 裙裾 qún jū

52 廉颇 Lián Pō

53 蔺相如 Lìn Xiàng Rú

54 邋遢 lā ta

55 鞑靼 Dá Dá

56 鳏寡孤独 guān guǎ gū dú

57 兖州 Yǎn Zhōu

58 翁同龢 Wēng Tóng Hé

59 齑粉 jī fěn

2013年09月13日第七期:(59个)

1 集腋成裘 jí yè chéng qiú

2 危如卵 wēi rú lěi luǎn

3 蹿红 cuān hóng

4 拓扑学 tuò pū xué

5 菽粟 shū sù

6 刮痧 guā shā

7 鳕鱼 xuě yú

8 芦笙 lú shēng

9 羸弱 léi ruò

10 豇豆 jiāng dòu

11 荸荠 bí qi

12 锒铛入狱 láng dāng rù yù

13 莞尔一笑 wǎn ěr yī xiào

14 金兀术 Jīn Wù Zhú

15 甘霖 gān lín

16 怙恶不悛 hù è bù quān

17 蛲虫 náo chóng

18 苏洵 Sū Xún

19 髭须 zī xū

20 耄耋之年 mào dié zhī nián

21 鳄梨 è lí

22 戗面馒头 qiàng miàn mán tou

23 戎马倥偬 róng mǎ kǒng zǒng

24 谄谀 chǎn yú

25 痈疽 yōng jū

26 扶乩 fú jī

27 东施效颦 dōng shī xiào pín

28 缱绻 qiǎn quǎn

29 膻腥 shān xīng

30 蓬荜生辉 péng bì shēng huī

32 忝列门墙 tiǎn liè mén qiáng

33 鸸鹋 ér miáo

34 卖官鬻爵 mài guān yù jué

35 芒砀山 Máng Dàng Shān

36 荫翳/阴翳 yīn yì

37 礌石 léi shí

38 皋陶 Gāo Yáo

39 袍笏登场 páo hù dēng chǎng

40 干哕 gān yuě

41 祭酹 jì lèi

42 龙骧虎峙 lóng xiāng hǔ zhì

43 谢道韫 Xiè Dào Yùn

44 浮槎fú chá

45耆寿耇老qí shòu gǒu lǎo

46瓮牖绳枢wèng yǒu shéng shū

47 耒耜 lěi sì

48 俟河之清 sì hé zhī qīng

49 斫轮老手 zhuó lún lǎo shǒu

50 水螅 shuǐ xī

51 越俎代庖 yuè zǔ dài páo

52 栉风沐雨 zhì fēng mù yǔ

53 亵渎 xiè dú

54 饿殍/饿莩 è piǎo

55 稗官野史 bài guān yě shǐ

56 卷帙浩繁 juàn zhì hào fán

57 九省通衢 jiǔ shěng tōng qú

58 饾饤 dòu dìng

59 裂璺liè wèn

2013-9-20第八期

1 奚落 xī luò

2 结缔组织 jié dì zǔ zhī

3 逻辑 luó jí

4 搭讪 dā shàn

5 肄业 yì yè

6 始作俑者 shǐ zuò yǒng zhě

7 岳阳楼 Yuè Yáng Lóu

8 豆蔻 dòu kòu

9 肇事 zhào shì

10 信手拈来 xìn shǒu niān lái

11 普惠制 pǔ huì zhì

12 痉挛 jìng luán

13 秦桧 Qín Huì

14 纷至沓来 fēn zhì tà lái

15 泯灭 mǐn miè

16 毽子 jiàn zi

17 玉玺 yù xǐ

18 柴扉 chái fēi

19 针灸 zhēn jiǔ

20 橛子 jué zi

21 忖度 cǔn duó

22 众目睽睽 zhòng mù kuí kuí

23 犄角 jī jiǎo

24 傀儡 kuǐ lěi

25 振聋发聩 zhèn lóng fā kuì

26 卜筮 bǔ shì

27 乖戾 guāi lì

28 籼稻 xiān dào

29 蓖麻 bì má

30 涞源 Lái Yuán

31 达斡尔族 Dá Wò ěr Zú

32 巉岩 chán yán

33 渊薮 yuān sǒu

34 玳瑁 dài mào

35 剜肉补疮 wān ròu bǔ chuāng

36 嵯峨 cuó é

37 锱铢必较 zī zhū bì jiào

38 狷介 juàn jiè

39 仡佬族 Gē Lǎo Zú

40 醪糟 láo zāo

41 双髻鲨 shuāng jì shā

42 尘寰 chén huán

43 佞臣 nìng chén

44 燧石 suì shí

45 婺源 Wù Yuán

46 趸船 dǔn chuán

47 篦子 bì zi

48 骰子 tóu zi

49 煮豆燃萁 zhǔ dòu rán qí

50 鼙鼓 pí gǔ

51 禳解 ráng jiě

52 傩戏 nuó xì

53 拓跋氏 Tuò Bá Shì

2013-9-27半决赛第一场

1 舴艋 zé měng

2 曳光弹 yè guāng dàn

3 颉颃 xié háng

4 探囊取物 tàn náng qǔ wù

5 戆直 zhuàng zhí

6 戳脊梁骨 chuō jǐ liang gǔ

7 饥肠辘辘 jī cháng lù lù

8 徽号 huī hào

9 虹鳟鱼 hóng zūn yú

10 鏖战 áo zhàn

11 料峭 liào qiào

12 饸饹 hé le

13 合卺 hé jǐn

14 蟊贼 máo zéi

15 骶骨 dǐ gǔ

16 罅隙 xià xì

17 碌碡 liù zhou

18 芝罘山 Zhī Fú Shān

19 旱魃 hàn bá

20 歃血为盟 shà xuè wéi méng

21 保墒 bǎo shāng

22 嫘祖 Léi Zǔ

23 出粜 chū tiào

24 倥侗 kōng tóng

25 铁蒺藜 tiě jí li

26 楞严经 Léng Yán Jīng

27 悭吝 qiān lìn

28 酬酢 chóu zuò

29 誊录 téng lù

30 瘰疬 luǒ lì

31 鲥鱼 shí yú

32 得鱼忘筌 dé yú wàng quán

33 蝾螈 róng yuán

34 以儆效尤 yǐ jǐng xiào yóu

35 五蕴皆空 wǔ yùn jiē kōng

36 乜斜 miē xie

37 窨井 yìn jǐng

38 寤寐求之 wù mèi qiú zhī

39 飨宴 xiǎng yàn

40 擤鼻涕 xǐng bí tì

41 柽柳 chēng liǔ

42 牛蒡 niú bàng

43 年高德劭 nián gāo dé shào

44 斑蝥 bān máo

45 桁架 héng jià

46 薅草 hāo cǎo

47 袼褙 gē bei

48 转捩点 zhuǎn liè diǎn

49 糌粑 zān ba

50 符箓 fú lù

51 凼肥 dàng féi

52 玉墀 yù chí

53 瞀儒 mào rú

54 欸乃 ǎi nǎi

55 清癯 qīng qú

56 匏瓜 páo guā

57 纡尊降贵 yū zūn jiàng guì

58 鞣制 róu zhì

59 喟然长叹 kuì rán cháng tàn

60 怨怼 yuàn duì

61 芫荽 yán suī

62 砥砺 dǐ lì

63 氤氲 yīn yūn

64 撷英 xié yīng

65 伏羲 Fú Xī

66 胶柱鼓瑟 jiāo zhù gǔ sè

67 绾发 wǎn fà

2013-10-4半决赛第二场

1 延宕 yán dàng

2 刨花板 bào huā bǎn

3 下巴颏儿 xià ba kē r

4 打醮 dǎ jiào

5 馏馒头 liù mán tou

6 稼穑 jià sè

7 蟾宫折桂 chán gōng zhé guì

8 铣床 xǐ chuáng

9 酚酞 fēn tài

10 罪愆 zuì qiān

11 仓廪 cāng lǐn

12 胡子拉碴 hú zi lā chā

13 龃龉 jǔ yǔ

14 一绺 yī liǔ

15 骈体文 pián tǐ wén

16 鬼蜮伎俩 guǐ yù jì liǎng

17 嘧啶 mì dìng

18 撅断 juē duàn

19 朗姆酒 lǎng mǔ jiǔ

20 汜水关 Sì Shuǐ Guān

21 溽暑 rù shǔ

22 刀俎 dāo zǔ

23 臧否 zāng pǐ

24 猞猁 shē lì

25 螺钿 luó diàn

26 草履虫 cǎo lǚ chóng

27 酯化反应 zhǐ huà fǎn yìng

28 鳗鲡 mán lí

29 铴锣 tāng luó

30 菟丝子 tù sī zǐ

31 毛茛 máo gèn

32 会稽山 Kuài Jī Shān

33 贻害无穷 yí hài wú qióng

34 胼手胝足 pián shǒu zhī zú

35 掮客 qián kè

36 鸣镝 míng dí

37 鹭鸶 lù sī

38 趿拉 tā la

39 山魈 shān xiāo

40 笸箩 pǒ luo

41 一抔黄土 yī póu huáng tǔ

42 甾醇 zāi chún

43 蕴藉 yùn jiè

44 玉簪 yù zān

45 玉箧 yù qiè

46 宽宥 kuān yòu

47 髯口 rán kou

48 老媪 lǎo ǎo

49 蓬头跣足 péng tóu xiǎn zú

50 如椽之笔 rú chuán zhī bǐ

51 云岫 yún xiù

52 云谲波诡 yún jué bō guǐ

53 关心民瘼 guān xīn mín mò

54 贲门 bēn mén

55 玉樽 yù zūn

56 暴戾恣睢 bào lì zì suī

57 流睇 liú dì

58 缟素 gǎo sù

59 咂啖 zā dàn

60 籀文 zhòu wén

61 悒悒不欢 yì yì bù huān

62 酆/丰都城 Fēng Dū Chéng

63 滟滪堆 Yàn Yù Duī

64 鞋襻 xié pàn

65 薨殁 hōng mò

66 颛顼(注) Zhuān Xū

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。
Ctrl+D

按Ctrl+D键将文章加入收藏夹

下次需要直接打开+收藏